நீ என்பதால் வாழ்கிறேன்

ந்தன் அன்பை அள்ளி கொண்டு
தூரே சென்று வாழ்த்தி வாழும்
என் மன்னவனே வாழ்த்தியது
நீ என்பதால் வாழ்கிறேன் இல்லை
உன் நினைவோடு மரணத்தை
அணைத்திருப்பேன்

-anish Kumaran Kumaran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.