இவன் கைகூலி வாங்குகிரான்

எல்லாம் நன்றாக இருந்தும் இவன் கைகூலி வாங்குகிரான். ஆனால் இவனொ ஒற்றை கால் இல்லமலும் உலைத்து சம்பாதிக்கிரான்.அரசாங்கம் நல்ல சம்பலம் கொடுத்தும் இவர்கலுக்கு லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கமுடியாது.
By: Nizar Deen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.