தமிழால் இணைவோம்’s

கொண்ட கொள்கையில் உறுதி மாறாத மாவீரன் பிரபாகரன் வாழ்ந்த இல்லம்…… இஸ்லாமியர்களுக்கு மெக்கா போல்,இந்துக்களுக்குக் காசி போல், யூதர்களுக்கு ஜெருசலேம் போல், தன்மானமுள்ள ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் புண்ணியத்தலமாக அமையப்போகிறது இந்த தலைவனின் இல்லம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.